Chứng nhận

Các sản phẩm của chúng tôi đã vinh dự nhận được chứng nhận ISO theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
Quy trình ISO 9001:2008 tại Bắc Trường Sơn giúp chúng tôi:

  • Kiểm soát các loại tài liệu và hồ sơ.
  • Quản lý nguồn lực như: nguồn nhân lực, môi trường làm việc và cơ sở vật chất kỹ thuật.
  • Kiểm soát các quy trình tạo ra sản phẩm bao bi carton.
  • Đo lường, phân tích tình hình sản xuất bao bì carton trong doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra các đề xuất cải tiến phù hợp.

Song song với việc xây dựng và hoàn thiện, công tác giám sát và hướng dẫn thực hiện ISO cũng được tiến hành nhằm đảm bảo việc quản lý chất lượng đi vào thực tế và mang lại hiệu quả.

I want to show you just how you can pay for essay help. My primary reason for writing this article is to help people who are fighting to get their homework done. You should attempt to write essays. If you do it then you attempt essay help to make additional cash or merely do work can borrow money from the professor. I am aware that writing is one of the most enjoyable things you can do in the event that you have a good deal of time and the motivation.

I want to show you just how you can pay for essay help. My primary reason for writing this article is to help people who are fighting to get their homework done. You should attempt to write essays. If you do it then you attempt essay help to make additional cash or merely do work can borrow money from the professor. I am aware that writing is one of the most enjoyable things you can do in the event that you have a good deal of time and the motivation.